LOGO - Final 300 png

شماره قرارداد :

تاریخ قرارداد :

به نام خدا

قرارداد فروش اقساطی خودرو

این قرار داد به استناد ماده 10 قانون مدنی و همچنین دستورالعمل اجرایی تاسیس, فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ مصوب 1395/10/14 شورای پول و اعتبار فیمابین افراد مشروحه ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای آن می باشند:

ماده 1 – طرفین قرارداد

الف - فروشنده :

شرکت واسپاری کرمان موتور (سهامی خاص) به شماره ثبت 247587 و به شناسه ملی 10102882030 در اداره ثبت شرکت های تهران و شماره اقتصادی 411115339778 با مجوز رسمی از بانک مرکزی با نمایندگی آقای محمد رضا ستایش مدیر عامل و عضو هیات مدیره به نشانی : تهران سعادت آباد ، بین میدان کاج و شهرداری ، خیابان صرافهای شمالی ، خیابان نوزدهم شمالی ، پلاک 21 طبقه 5 تلفن 8-44998204 (021) که از این پس در این قرارداد به اختصار فروشنده نامیده می شود.

ب - خریدار / خریداران :

ب 1 ) خانم / آقای :

فرزند :

متولد :

شماره شناسنامه :

صادره از :

با کد ملی :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

آدرس :

کد پستی :

ب 2 ) شرکت :

به شماره ثبت :

و شناسه ملی :

ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای :

با شماره اقتصادی :

و به نمایندگی آقایان/خانمها :

به عنوان :

و

به عنوان :

صاحبین امضاء مجاز شرکت طبق آخرین تغییرات ثبت شده در روزنامه رسمی شماره :

مورخ :

به نشانی :

کد پستی :

تلفن :

که از این پس در این قرارداد به اختصار خریدار نامیده می شود.

ج - ضامن :

1 ) خانم / آقای :

فرزند :

متولد :

شماره شناسنامه :

صادره از :

با کد ملی :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

آدرس :

کد پستی :

که از این پس در این قرارداد به اختصار ضامن خریدار نامیده می شود.

2 ) خانم / آقای :

فرزند :

متولد :

شماره شناسنامه :

صادره از :

با کد ملی :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

آدرس :

کد پستی :

که از این پس در این قرارداد به اختصار ضامن نامیده می شود.

ماده 2- موضوع قرارداد (مورد معامله ) :

موضوع قرارداد عبارتست از فروش اقساطی تمامی یک دستگاه خودرو :

مدل :

به شماره شاسی :

و شماره موتور :

طبق فاکتور/ مبایعنامه :

که تماما و عینا به رویت خریدار رسیده و از کمیت و کیفیت و سلامت آن کلا و کاملا مطلع می باشد صیغه عقد بیع جاری و خریدار اقرار به تحویل مورد معامله بطور صحیح و سالم و با کیفیتی که مورد تقاضای وی بوده است نمود.

تبصره 1) خریدار با توجه به علم و اطلاع کامل از موضوع مورد معامله و امضاء صورتجلسه تحویل، کلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصا خیار عیب و غبن ولو آنکه فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نمود و هرگونه ادعا و دعوی از سوی خریدار نسبت به فروشنده قابل طرح نخواهد بود.

ماده 3 - مدت قرارداد :

مدت قرار داد حاضر از تاریخ :

لغایت تاریخ :

به مدت :

ماه شمسی است.

ماده 4 - نرخ سود تسهیلات :

نرخ سود تسهیلات اعطایی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغی ازسوی بانک مرکزی

درصد در سال می باشد.

ماده 5 - مبلغ قرارداد :

قیمت فروش نقدی مورد معامله طبق فاکتور یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری که مورد تایید و موافقت خریدار قرارگرفته است مبلغ

ریال و قیمت فروش اقساطی

مورد معامله با احتساب نرخ سود

درصد سالانه به مبلغ

ریال تعیین گردید که خریدار خرید اقساطی را انتخاب نمود، ازاین رو خریدار متعهد گردید

مبلغ

ریال از ثمن مورد معامله را بعنوان پیش پرداخت بصورت نقدی به حساب معرفی شده از سوی فروشنده واریز وفیش واریزی را تحویل فروشنده نماید.

همچنین مقرر گردید الباقی ثمن معامله به مبلغ

ریال را طی

قسط با تناوب

ماهه از سوی متقاضی و ضامن با

سررسید های به شرح ذیل به فروشنده تعهد پرداخت نمایند.

ردیف

میلغ چک به ریال

تاریخ چک

شماره چک

صادر کننده

کد ملی

بانک

1

2

3

4

تبصره 2) این قرارداد در صورتی اجرایی خواهد شد که خریدار کل مبلغ پیش پرداخت را به حساب معرفی شده از سوی فروشنده واریز نموده باشد.

ماده 6 - وجه التزام :

چنانچه خریدار در پرداخت مبلغ هر یک از چکهای فوق الذکر تاخیرنماید و وجه چک های مزبور به هر دلیل در سررسید مقرر تامین و تادیه نشود یا خریدار نسبت به انجام هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و یا الحاقیه های آن تخلف و تخطی نماید، از جمله انجام هر گونه معامله نسبت به مورد قرارداد و یا استفاده غیر مجاز ازتسهیلات موضوع این قرارداد،کلیه دیون و بدهی های خریدار تبدیل به دین حال شده و خریدار مکلف است علاوه بر وجوه تادیه نشده خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام از تاریخ سررسید اقساط یا تبدیل شدن دیون به دین حال، تا روز تسویه بدهی، طبق فرمول ذیل به فروشنده پرداخت نماید :

تعداد روزهای تاخیر * ( 6+ نرخ سود قرارداد ) * مانده اقساط

100 * تعداد روزهای سال

تبصره 3) مانده بدهی خریدار مندرج در محاسبات فوق عبارتست از مانده اقساط سررسید شده ای که خریدار نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده است.

ماده 7 - تضامین و وثائق قرارداد :

خریدار بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد بشرح ذیل اقدام نمود:

الف)  در صورتیکه مورد معامله قابلیت ترهین را دارا باشد نسبت به ترهین مورد معامله به نفع فروشنده اقدام و سند ترهینی تا تسویه کامل قرارداد نزد فروشنده می ماند و پس از تسویه قرارداد نسبت به فک رهن از مورد وثیقه اقدام میگردد. و در صورتیکه مورد معامله قابلیت ترهین نداشته باشد خریدار میتواند نسبت به ترهین اموال دیگری که قابلیت ترهین داشته باشد اعم از منقول یا غیر منقول (ملک یا خودرو) بجای مورد معامله به نفع و به صلاحدید فروشنده اقدام نماید بر این اساس:

ب)  نسبت به ارائه یک برگ چک  متعلق به خود یا ضامن و یا سفته به میزان 120 درصد تسهیلات (اصل+ سود) به فروشنده اقدام نماید.

ردیف

میلغ چک / سفته به ریال

تاریخ چک

شماره چک / سفته

صادر کننده

کد ملی

بانک

1

2

3

4

ماده 8- شرایط تضامین :

خریدار و ضامن با علم و آگاهی و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات خرید، منفردا، مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با موضوع این قرارداد به عهده خریدار می باشد را تعهد نموده و فروشنده به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به خریدار و یا ضامن از آنها، منفردا و یا مشترکا ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

ماده 9- شرایط تحویل و تحول مورد معامله :

مورد معامله پس از قبض و اقباض از سوی فروشنده بصورت کامل و صحیح و سالم تحویل خریدار گردید و خریدار با پذیرش و تایید مسئولیت انتخاب کالای مورد معامله، بعنوان امین فروشنده در این قرارداد مسئولیت حفظ و نگهداری مورد معامله و کلیه هزینه های مترتب بر آن و همچنین مسئولیت از بین رفتن آن جزئا و یا کلا را بر عهده گرفت.

ماده 10-هزینه های دیوانی، دادرسی و قضایی :

هرگاه فروشنده برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و یا ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد کلیه هزینه های اجرایی و دادرسی وحق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارت موضوع ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر هزینه های مترتبه از هر جهت طبق تشخیص و اعلام فروشنده (شرکت واسپاری کرمان موتور) بر ذمه خریدار بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن می باشد.

تبصره 4) خریدارضمن عقد خارج لازم با تفویض وکالت به فروشنده با حق توکیل به غیر ولو کرارا، حق عزل وکیل، حق ضم امین، حق توکیل بغیر، حق انجام مورد وکالت توسط خود یا ثالث و به طور کلی حق هرگونه رفتاری که منافی با وکالت وکیل باشد را از خود سلب وساقط نمود. مضافا فروشنده را وصی بعد از فوت خود با اسقاط حق رجوع قرارداد موارد وکالت و وصایت بشرح ذیل است:

الف –    هرگونه وجوهی که پس از سررسید اقساط و یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به فروشنده پرداخت گردد، پس از کسر هزینه های مندرج در این ماده الباقی بین مانده بدهی اقساط و وجه التزام شامل سود دوران تاخیر و 6 در صد جریمه دیرکرد تسهیم به نسبت گردد.

ب –   در صورت تخلف خریدار از شرایط این قرارداد فروشنده حق دارد عندالاقتضاء نسبت به توقیف مورد معامله و هر گونه اقدام دیگری که موجب احقاق حقوق فروشنده باشد اقدام نماید.

ماده 11- فروش مورد معامله :

در طول دوره قرارداد اگر مورد معامله به فروشنده مسترد گردید و یا در صورت فسخ قرارداد و استرداد مورد معامله، خریداربه فروشنده این حق را می دهد که مورد معامله را بفروش رسانده و از محل فروش آن بدوا مطالبات خود را وصول نماید و در صورت وجود مبلغ مازاد بر طلب، مبلغ باقیمانده را به خریدار پرداخت نماید و در صورتیکه مبلغ حاصل از فروش مورد معامله کفاف بدهی خریدار به فروشنده را ننماید فروشنده مختار خواهد بود از محل تضمینات و به هر طریق که صلاح بداند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید. همچنین فروشنده می تواند جهت وصول مطالبات خود طبق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی علیه خریدار اقدام نماید.

تبصره 5) در صورت استرداد خودرو مورد معامله، خریدار این حق را به فروشنده می دهد که با مراجعه به اداره شماره گذاری ناجا نسبت به فک پلاک خریدار اقدام و پلاک معرفی شده خود را منصوب نماید.

ماده 12- دفاتر قانونی :

دفاتر و صورتحسابهای مالی فروشنده در هر مورد معتبر و قابل قبول خریدار بوده و تشخیص تخلف از هریک از شرایط و تعهدات و مقررات ناشی از این قرارداد با فروشنده بوده و قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. دفاتر و صورتحسابهای فروشنده از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات در هر مورد ملاک عمل می باشد.

تبصره 6) خدمات پس از فروش : درصورتیکه خودرو مورد معامله نیازمند خدمات پس از فروش باشد از زمان تحویل مورد معامله به خریدار تابع شرایط شرکت سازنده یا واردکننده مورد معامله بوده و فروشنده در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد و در صورتیکه مورد معامله تحویلی به خریدار دارای ایراد و نقص فنی باشد و از این بابت خسارتی به خریدار وارد گردد شرکت سازنده یا وارد کننده مورد معامله مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به خریدار می باشد ضمنا خریدار نمی تواند به دلیل نقص فنی مورد معامله از پرداخت بدهی خود استنکاف ورزد.

ماده 13- انتقال حقوق مورد معامله :

خریدار تا پایان مدت این قرارداد و قبل از تسویه کامل کلیه بدهی ها و دیون خود به (تشخیص فروشنده)، حق واگذاری هرنوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد معامله و انجام هرگونه معامله از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی و رهنی وصلح حقوق، اجاره، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد وصایت و غیره را در خصوص مورد معامله نسبت به اصل یا مازاد آن از خود صریحا سلب و ساقط نمود. در صورت کشف هر نوع معامله مذکور در این بند، خریدار قبول نمود که معامله انجام شده باطل و کان لم یکن بوده و شخصا در برابر طرف معامله خود پاسخگو بوده و فروشنده نیز می تواند باقیمانده دیون را دفعتا واحده از بدهکار یا از محل تضامین این قرارداد وصول نماید. تشخیص انجام معامله با غیر، با فروشنده بوده و این  تشخیص قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد.

ماده 14

خریدار متعهد است کلیه مقررات و قوانین مربوط به مورد معامله را در رابطه با حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نماید و فروشنده از هرگونه تعهد و مسئولیتی در این موارد مبرا می باشد.

ماده 15 - موانع قانونی معامله :

خریدار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود کشور بلامانع است. در صورتیکه خریدار تحت هر یک از عناوین مندرج در قانون مدنی اختیار و اهلیت انجام معامله را نداشته باشد یا ممنوع المعامله باشد و مراتب را قبلا به اطلاع فروشنده نرسانده باشد. چنانچه در نتیجه این اقدام ضرری متوجه فروشنده گردد مکلف به پاسخگویی و جبران خسارات وارده می باشد.

ماده 16-تعهدات خریدار به اشخاص ثالث :

تعهدات خریدار در قبال اشخاص و مراجع ذیربط، ارتباطی به این قرارداد ندارد لذا در صورتیکه از ناحیه طلبکاران یا مراجع یاد شده اقدامی در جهت توقیف مورد معامله صورت گیرد خریدار ملزم به پاسخگویی و عنداللزوم جبران خسارات و رفع اثر از توقیف آن می باشد. بدیهی است تاخیرات حاصله در پرداخت اقساط موثر نبوده و خریدار مکلف به پرداخت آن در سررسیدهای تعیین شده می باشد.

ماده 17 - کاپوتاژ :

 در صورتیکه خریدار قصد خارج نمودن موقت خودرو مورد معامله را از کشور داشته باشد و خودرو مذکور در رهن فروشنده باشد به منظور اخذ موافقت فروشنده، خریدار بایستی بدوا موافقت بیمه گر خودرو مورد معامله به همراه پوشش اضافی بیمه خودرو مذکور را اخذ نموده و سپس نسبت به تامین تضامین لازم و درخواستی فروشنده اقدام نماید.

ماده 18 - بیمه مورد معامله :

ماده 1-18- خریدار تعهد نمود موردمعامله را تا اتمام دوره قرارداد و تسویه حساب نهایی به مبالغ اعلامی از سوی فروشنده در برابرآتش سوزی، انفجار، سرقت،زلزله،سیل،صاعقه و سایرخطرات احتمالی نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد وثوق فروشنده،به هزینه خود و بنفع فروشنده بیمه نماید و اصل بیمه نامه را به فروشنده ارائه نماید.همچنین خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به مورد بیمه شده سریعا مراتب را به بیمه گر و فروشنده اطلاع دهد.

تبصره 7) در صورتیکه خریدار از بیمه نمودن مورد معامله این قرارداد امتناع ورزد فروشنده اختیار دارد وکالتا از طرف خریدار نسبت به بیمه نمودن مورد معامله اقدام نماید و مبلغ هزینه شده را از خریدار مطالبه نماید و یا به حساب بدهی وی منظور نماید.

18-2-   خریدارضمن عقد خارج لازم،ملتزم و متعهد می شود کلیه خساراتی را که به هردلیل از جمله موارد غیرارادی و فورس ماژور به مورد معامله و به اشخاص ثالث در ارتباط با مورد معامله وارد آید جبران نماید.

18-3- چنانچه خریدار در پایان مدت قرارداد نسبت به تسویه حساب و انتقال مورد معامله اقدامی ننماید،فروشنده اختیار دارد در صورت صلاحدید کماکان مورد معامله را نزد یکی از شرکتهای بیمه ای طرف قرارداد خود بیمه نموده و هزینه آنرا به حساب بدهی خریدار منظور نماید.

18-4- خریدار مکلف است از شرکت بیمه گر بخواهد که نکات مندرج در ذیل را با رعایت مقررات و ضوابط، در بیمه نامه صادره درج نماید:

– الف) ذینفع بیمه نامه فروشنده است

– ب) صدور هر الحاقیه فقط با تایید کتبی فروشنده امکان پذیر می باشد.

 – ج) پرداخت خسارت فقط در وجه فروشنده انجام می پذیرد و به نماینده فروشنده تسلیم می گردد.

18-5-   خریدار مکلف است هر حادثه مهم را که می تواند منجر به خسارتی گردد و یا منجر به خسارتی گردیده است.ضمن اطلاع به شرکت بیمه گر حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ حادثه ، به فروشنده نیز اطلاع دهد.

18-6-   خسارت پرداخت شده به فروشنده،(موضوع بندج-4-18)،از طرف شرکت بیمه، پس از دریافت و رسیدگی به وضعیت بدهی خریدار و حصول اطمینان از وصول کلیه مطالبات، به خریدار پرداخت می شود. بدیهی است در صورت وجود هرگونه بدهی خریدار به فروشنده  بدوا بدهی مربوطه تسویه میگردد و در صورت باقیماندن وجهی از پرداختی بیمه گر،به خریدار پرداخت میگردد.

18-7-   خریدار مکلف است هرگونه تغییر کاربردی در مورد معامله را جهت اصلاح تعهدات بیمه ای به فروشنده اعلام نماید،در غیر اینصورت در صورت بروز هر گونه حادثه و عدم پوشش بیمه گر، جبران خسارت وارده به عهده خریدار بوده و فروشنده در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.

18-8-  خریدار متعهد است مابه التفاوت احتمالی ناشی از تغییر تعرفه بیمه مرکزی را از بابت بیمه مورد معامله بپردازد.

18-9-  خریدار متعهد است هر زمان که مورد معامله باید به رویت فروشنده یا شرکت بیمه رسانده شود .حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام کتبی فروشنده، موردمعامله را به رویت فروشنده یا شرکت بیمه برساند.

18-10-   در مواردی که مورد معامله سرقت می شود ویا کاملا تلف می گردد با توجه به عدم وجود مورد معامله، خریدار مکلف به تسویه کامل بدهی حال وآینده خود خواهد بود و فروشنده چک خسارت کلی بیمه را وصول و از محل آن نسبت به تسویه حساب بدهی خریدار اقدام می نماید.

ماده 19 - اقامتگاه :

چنانچه خریدار و ضامنین وی نشانی پستی، و یا تلفن های خود را تغییر دهند باید موضوع را به صورت کتبی به فروشنده اعلام نمایند مادامیکه تغییر موارد فوق کتبا به فروشنده اعلام نشده باشد، کلیه مکاتبات، مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره حسیب مورد از طریق پیامک، و نشانی پستی که در ماده یک این قرارداد ذکر شده ارسال و ابلاغ شده تلقی میگردد.

ماده 20- فسخ قرارداد :

فروشنده می تواند به تشخیص خود که قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد ودر صورت تحقق هریک ازموارد زیر، قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی به اقامتگاه قانونی خریدار فسخ نماید.

20-1 – خریدار هریک از اقساط ماهانه را به موقع نپرداخته باشد.

20-2 – خریدار هریک از تعهدات قرارداد را به تشخیص فروشنده نقض کرده باشد.

20-3 – در صورتیکه به هر دلیل استفاده از تضامین ماخوذه برای فروشنده میسر نگردد.

20-4 – در صورتیکه خریدار بدون اطلاع و موافقت فروشنده حقوق ناشی از این قرارداد را کلا و یا جزئا به افراد غیر واگذار نموده باشد.

20-5 – در صورتیکه خریدار  پروانه و امتیاز مربوط به استفاده از مورد معامله را به هر صورت و کیفیت از دست بدهد و یا به دیگری منتقل نماید و یا متوقف و ورشکسته شود.

20-6 – در صورت فوت یا حجر خریدار و عدم توافق و تعیین تکلیف قرارداد از سوی وراث متوفی یا قائم مقام قانونی خریدار.

20-7 – در صورت تقاضای فسخ قرارداد و تسویه اقساط آتی توسط خریدار، چنانچه فروشنده با فسخ قرارداد موافقت نماید در این صورت فروشنده موظف می باشد در ارتباط با وصول مبالغ اقساط آتی، تعدیل لازم را با توجه به دستورالعمل ها وآیین نامه های ابلاغی بانک مرکزی اعمال نماید.

ماده 21 -

خریدار و ضامن با توجه به مفاد 2 و 9 قانون مبارزه با پول شویی مصوب 03/07/1397 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوند ، ضمن رعایت قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را نداده و همچنین اعلام می نمایند اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و بعلاوه متعهد و ملتزم می شود هر گونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به فروشنده ارائه نماید.خریدار و ضامن معرفی شده با امضاء ذیل این قرارداد اقرار می نمایند که متن فوق الاشاره را مطالعه نموده و مندرجات آن دقیقاً به ایشان تفهیم شده است.

ماده 22 - اقرارنامه :

متقاضی اقرار می نماید که یک دستگاه خودرو با مشخصات ماده 2 قرارداد را از فروشنده خریداری نموده است فلذا نسبت به تفاوت قیمت احتمالی فروش و قیمت درج شده به روی سند و فاکتور فروش خودرو اطلاع کامل داشته و پرداختی را با رضایت کامل و اراده واقعی به حساب فروشنده واریز نموده است و هیچ گونه اعتراضی به مبلغ پرداختی به معارض با بهای مندرج در فاکتور و سند فروش فوق الذکر را نداشته و هرگونه ادعایی را در آینده در مورد اضافه پرداختی از خود ساقط می نماید.

ماده 23 - حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف فیمابین فروشنده و خریدار در خصوص مفاد مواد این قرارداد و نحوه تفسیر یا اجرای آن بدوا طرفین سعی می نمایند موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم توافق هر یک از طرفین قرارداد می تواند موضوع را از طرق قانونی یا قضایی مورد پیگیری قرار دهد.

ماده 24 - حوادث قهری :

بروز حوادث قهری مانع ازعدم انجام تعهدات خریدار نمی باشد و تعهدات خریدار به قوت خود باقی میباشد مگر اینکه با موافقت فروشنده انجام تعهدات برای مدت زمان توافقی به عهده تعویق بیافتد.

ماده 25 - فورس ماژور ( قوه قاهره ) :

چنانچه بر اثر شرایط تحریمی کشور ، در اثر عدم واردات قطعات شرکت در تحویل خودروها با تاخیر مواجه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت واسپاری کرمان موتور نمی باشد.

ماده 26 :

خریدار با امضاء این قرارداد به فروشنده اذن میدهد اطلاعات اعتباری و هویتی وی را در اختیار شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و سایر بانکها و لیزینگها و موسسات مالی و اعتباری ومراکز و نهادهای ذیصلاح قرادهد و یا از اطلاعات اعتباری و هویتی خریدار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای ذیصلاح استفاده نماید.

ماده 27 - نسخ قرارداد :

این قرارداد در تاریخ :

طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران در 27 ماده و 7 تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم گردید و به رویت و امضای فروشنده، خریدار و ضامن رسید که هر سه نسخه حکم واحد را دارد و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی آن در اقامتگاه قانون فروشنده مبادرت به امضای تمامی صفحات آن نمودند.

امضاء و اثر انگشت خریدار

امضاء و اثر انگشت ضامن

امضای فروشنده (شرکت واسپاری کرمان موتور)

چاپ فرم

Special Offer

Get 35% off just today

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.